top of page

Algemene Voorwaarden

 

Yolanda Hustings.Today

Artikel 1 Inleiding

1.1 In deze tekst lees je onder welke voorwaarden ik Yolanda Hustings Caring – Coaching & Ontwikkeling inzet voor particuliere en zakelijke klanten.

Yolanda Hustings

Kleine Herenweide

3590 Diepenbeek

 

KBO 0747 893 457

Contact via: info@yolandahustings.today

 

Artikel 2 Voorwaarden voor het gebruik maken van de diensten en producten die ik lever.

 

2.1 Zowel particulieren, ondernemers als organisaties kunnen deelnemen aan mijn coaching sessies, trainingen, webinars, retraites en dag trainingen die ik organiseer. Mijn aanbod staat vermeldt op de website: www.yolandahustings.today

 

2.2 Als je bepaalde dienstverlening bij mij aanschaft, deel ik mijn kennis, ervaring en tools met je. Jij reserveert op jouw beurt genoeg tijd voor de opdrachten die je buiten het programma moet uitvoeren. Garanties kan ik je niet geven: er is geen zekerheid dat het volgen van mijn programma’s leidt tot succes in jouw leven of organisatie. Wel beloof ik ervoor te zorgen dat mijn dienstverlening een bijdrage levert aan het resultaat dat jij wil behalen.

Natuurlijk ben je zelf, is/zijn jouw medewerkers zelf 100% verantwoordelijk voor het resultaat van het coaching traject of de toepassing van de kennis die ik overdraag tijdens mijn trainingen. Gedurende de looptijd van het traject sta ik mijn deelnemers bij. Mijn ondersteuning hangt af van het pakket dat je aanschaft. Vooraf maken we afspraken over wat je kunt en mag verwachten van mijn dienstverlening.
 

Artikel 3 Afzeggen

 

3.1 Je kunt tot maximaal 24 uur van tevoren afspraken afzeggen; dit geldt voor online gesprekken, live 1-op-1 coachingsgesprekken en/of sparringsgesprekken. Binnen de duur van het coaching traject plannen we dan een nieuwe afspraak. Als je korter dan 24 uur van tevoren annuleert, of als je zonder bericht niet komt opdagen, dan vervalt het gesprek. Inhalen is dan niet meer mogelijk en restitutie van geld is ook niet mogelijk. Wanneer het gaat om een losse afspraak worden de kosten van de niet op tijd geannuleerde afspraak in rekening gebracht inclusief eventuele voorbereidingskosten. Trainingen, workshops, seminars en overige diensten zijn hiervan uitgesloten.

 

Artikel 4 Niet-goed-geld-terug-garantie

 

4.1 In het gratis en vrijblijvend intakegesprek maken we afspraken over wat je kunt verwachten wanneer je bij mij in training of coaching gaat. In dit gesprek bepalen we of we de klik voelen en bespreken we de voorwaarden die van toepassing zijn op het traject/coaching/training waarin je investeert. Dit is belangrijk omdat ik geloof dat de verbintenis die we samen aangaan de beste kans van slagen heeft wanneer de verwachtingen duidelijk zijn over en weer. Ik hanteer een niet-goed-geld-terug-garantie zoals wettelijk is bepaald en zal eerst kijken of we in alle redelijkheid kunnen bijsturen wanneer je onverhoopt niet tevreden bent. Ik adviseer daarom altijd gebruik te maken van een vrijblijvend en gratis intake gesprek. Ik vind het belangrijk dat we de omstandigheden creëren waarin het gewenste resultaat het best realiseerbaar is, uiteraard spreekt het voor zich dat hier de juiste inspanningen nodig zijn van mijn klanten. Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat je mijn dienstverlening als succesvol ervaart.

 

Artikel 5 Veertien dagen bedenktijd

 

5.1 Na de eerste veertien dagen kun je niet meer gratis stoppen met de dienstverlening. Vanaf dan ben je verplicht het volledige bedrag te betalen dat afgesproken is. Tussentijds opzeggen is dan niet mogelijk.

 

Artikel 6 Betaling en facturering

 

6.1 Ik stuur je een factuur voor de door mij geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten. Dat zal per opgegeven e-mailadres aan je worden verzonden.
 

6.2 Workshops, trainingen, seminars en overige dienstverlening met een factuurwaarde < €500,- dienen altijd in één keer, binnen 14 dagen na vermelde factuurdatum en uiterlijk voorafgaand aan de startdatum van de dienstverlening, te zijn voldaan. Dienstverlening met een factuurwaarde < €500,- kunnen in één keer of in drie termijnen worden betaald. Hiervoor geldt; voorafgaand aan de start van de dienstverlening waarin je investeert, moet minimaal een derde van de hoofdsom te zijn betaald. Als je in termijnen betaalt, ontvang je in totaal drie aparte rekeningen en zal er een kleine meerprijs in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden de volgende betalingstermijnen:

 

• De eerste termijn vervalt uiterlijk 14 dagen na verzending van de factuur.

• De tweede termijn vervalt uiterlijk 14 dagen na verzending van de tweede factuur.

• De derde termijn moet uiterlijk 14 dagen na verzending van de derde factuur zijn betaald.

Afhankelijk van de duur van de dienstverlening zal de periode van de termijnbetaling worden bepaald. Voor alle termijnbetalingen geldt dat de betaling moet zijn voldaan binnen de gestelde termijn om de dienstverlening voort te zetten. In geval van onderbreking van de dienstverlening als gevolg van achterstallige betaling, worden de kosten voor de gereserveerde tijd, voorbereidingen en eventuele kosten voor locatie en catering in rekening gebracht.

 

6.3 Je moet de verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk betalen op de overeengekomen betaaldata, of binnen de overeengekomen betalingstermijnen. Je mag je betalingsverplichtingen niet opschorten, ook niet als je niet tevreden bent.

 

6.6 Alle kosten die gemaakt moeten worden om ervoor te zorgen dat ik het openstaande bedrag alsnog ontvang zijn voor jouw rekening.

 

6.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes die je van mij ontvangt, gelden niet automatisch voor toekomstige coaching, trainingen of andere dienstverlening die ik lever. De offertes die ik stuur zijn twee weken geldig tenzij anders is bepaald dan staat dat op de offerte.

 

Artikel 7 Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

 

7.1 Alle teksten en materialen die ik gebruik, zijn mijn intellectueel eigendom. Jij mag de materialen tijdens en na het programma gebruiken, maar je mag ze alleen delen met anderen als ik hiervoor schriftelijk toestemming geef.

 

7.2 Je mag de kennis die je hebt opgedaan, niet verkopen of verwerken in een eigen programma zonder mijn schriftelijke akkoord.


Artikel 8 Persoonlijke inlogcode

 

8.1 Voor de online trainingsprogramma’s ontvang je een inlog gegevens waarmee je in de online leeromgeving toegang krijgt tot het door jou gekochte programma. Deze inloggegevens zijn alleen bedoeld voor jou, als betalende deelnemer. Als je hem doorgeeft aan anderen, dan kan ik de toegang tot de online omgeving blokkeren – zowel voor jou als voor degene aan wie je de inlog gegevens hebt gegeven.

 

Artikel 9 Klachten

 

9.1 Mocht je ontevreden zijn over (een onderdeel van) het programma, of over mijn ondersteuning, laat me dit dan zo snel mogelijk weten via e-mail. Omschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk, zodat ik goed begrijp wat je bedoelt en ik de klacht kan herstellen.

 

9.2 Meld je klachten binnen veertien dagen na het volgen van het programmaonderdeel. Daarna is je reactie nog steeds welkom, maar dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Als ik tekort schiet in het nakomen van onze overeenkomst dan ben ik aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade, tot maximaal het bedrag dat je betaald hebt.

 

10.2 Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

 

10.3 Als je mij een toerekenbare tekortkoming verwijt, dan moet je me eerst schriftelijk in gebreke stellen. Je moet me een redelijke termijn geven waarbinnen ik mijn verplichtingen kan nakomen, eventuele fouten kan corrigeren, of de schade kan beperken of herstellen.

 

Artikel 11 Privacy persoonsgegevens

 

11.1 Ik respecteer jouw privacy en beloof dat ik je persoonsgegevens alleen gebruik voor mijn dienstverlening aan jou.
 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

 

12.1 Informatie die ik voor de uitvoering van een overeenkomst van jou ontvang, maak ik niet openbaar, tenzij wij daar andere afspraken over maken, of wanneer wet- of regelgeving mij daartoe verplicht.

 

12.2 Jij houdt alle informatie die je gedurende het programma / trainingen en / of coaching ontvangt van mij of andere deelnemers vertrouwelijk,

 

Artikel 13 Overig

 

13.1 Als je wilt afwijken van deze Algemene Voorwaarden dan kan dat alleen als we dat schriftelijk afspreken en samen overeenkomen. Dat mag per e-mail.

 

13.2 Als een gedeelte van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt verklaard, dan blijft de rest van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 14 Geschillen

 

14.1 Geschillen leggen we voor aan de Rechtbank.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

 

15.1 Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 16 Locatie training onder voorbehoud
Bij overheidsmaatregelen die een training op locatie onmogelijk maakt of de kwaliteit van de training hierdoor verlaagd, heb ik het recht de training online te laten plaatsvinden. De kwaliteit van de training is hierbij gegarandeerd.

 

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

 

17.1 Als ik wijzigingen aanbreng in deze voorwaarden, dan zijn vanaf dat moment de nieuwe voorwaarden van kracht. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden plaats ik op mijn website en kan ik op verzoek aan je mailen.

 

Ik kijk uit naar een samenwerking en vertrouw op een positief resultaat.

bottom of page